Acta de la reunió de l’asamblea anual del Club de Vol Lliure BertíGent

Data: 14/01/2017

Horari: 10:15

Lloc: Sant Pere de Torelló

Per part de la junta assisteixen:

Xavier Sans (Tresorer)

Xavier Sanfulgencio (Secretari)

Ordre del dia

1-Aprovació dels comptes de 2016

2-Explicació de la gestió del nou camp d’aterratge i la relació amb l’ajuntament. Donar resposta a les preguntes dels socis.

3-Establir quotes de soci de 2017

4-Elecció de la nova junta de BertiGent. Com que no s’ha presentat cap alternativa a la junta actual en el temps que marquen els nostres estatuts, es demanà als socis assistents que votin la continuïtat de la junta actual amb els canvis de càrrecs que es presentaran abans de la votació.

5-Votació per demanar la conformitat o no de contractar una assegurança de responsabilitat civil per part del club.

6- Repartir les feines per gestionar les activitats del club (Xai Paracaigut, curs d’escalada d’arbres, Iron Chicken, etc)

7-Precs i preguntes

Desenvolupament i acords de la sessió:

1- Aprovació dels comptes de l’exercici anterior. Es fa notar que aquest any ha tornat a tenir un balanç positiu després d’uns anys en negatiu.

2- S’explica la relació del club amb el nou camp d’aterratge i amb l’ajuntament de Sant Pere de Torelló. S’aprova organitzar activitats obertes a la població de Sant Pere de Torelló i fer una memòria per poder rebre subvenció de l’ajuntament i podre pagar part de les despeses que comporta llogar el camp.

3- S’aprova pujar la quota de soci dels 10 euros anuals a 15 euros anuals. Alguns socis fan saber la seva preocupació perquè s’expliqui bé el per què d’aquest increment i  no perdre socis. Es decideix donar les explicacions pertinents en el moment que es demani als socis que facin el pagament.

4- Es vota per unanimitat al nou president de Bertigent i accepta el càrrec el Sr. Jordi Corominas Castañé. Cal dir que ningú es volia postular per al càrrec i el nou president va decidir presentar-se per poder desbloquejar la situació que ens obligava per llei a fer eleccions.

El president va formar la nova junta amb el suport de tota l’assemblea en tots els càrrecs. L’actual junta de Bertigent queda de la següent manera:

President: Sr Jordi Corominas Castañé

Tresorer: Sr Raul Peñas Cazorla

Secretari: Sr Xavier Sanfulgencio Moreno

Vocal primer: Sr Paco Garcia

Vocal segon: Sr Javier Pisa

Vocal tercer: Sr Jose Antonio Bravo

Vocal quart: Sr Marc Compte

5- S’aprova contractar una assegurança de responsabilitat civil per al club. Estar assegurat permetrà afrontar amb tota tranquil·litat la gestió del camp d’aterratge i, ens permet organitzar més activitats com a club estan coberts legalment.

6-A l’hora de repartir tasques i noves activitats, tots els assistents van poder dir la seva i es van assignar les feines amb molta celeritat.

Activitats per 2017

Xai Paracaigut a càrrec de Javier Pisa el 25 de febrer

Iron Chicken a càrrec de Paco Garcia “Quilis” 21 Octubre

Curs Pujar i despenjar-se d’arbres a càrrec Xavier Sanfulgencio

Festa de la primavera a càrrec de Raul Peñas. Al mes de Maig

Marató de tv3 del 2017 a càrrec de Jose Antonio Bravo

Crear roba i merchandising del club a càrrec de Marc Compte

Crear unes tasques de vol amb recollida inclosa a càrrec de Carles Suñé «Xirli»

Col·locar manegues al nou aterratge a càrrec de Jordi Corominas

Col·locar mànega a l’enlairament de Sant Feliu de Codines a càrrec de Paco Garcia «Quilis»

Demanar a AVLE finançament pels cartells informatius de l’aterratge i enlairament de Sant Pere de Torelló. A càrrec de Xavier Sanfulgencio.

7- A proposta del Sr. Javier Pisa es vota i s’aprova per unanimitat demanar a la FAC pagar només la quota de soci (sempre que es demostri la possessió d’una assegurança). D’aquesta manera potser la FAC faria més coses relacionades amb el vol lliure fora de la competició i els socis no competidors se’n podrien beneficiar.

Es proclama per unanimitat al Sr. Dai Masllovet com a Soci Honorari càrrec que no comporta cap benefici ni obligació tret de l’intens orgull de poder escampar-ho a tot el món perquè tothom ho sàpiga.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a Secretari, estenc aquesta acta.

Xavier Sanfulgencio Moreno

Secretari